BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuzhan AYDEMİR, Nihal Sena ÇETİN
İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMA UYUM SORUNLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Tanımlayıcı nitelikte planlanan araştırma işitme engelli bireylerin toplumsal uyum sorunlarını incelemek ve sosyo-demografik özelliklerle karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine kayıtlı olan ve veri toplamada kolaylık sağlamak için okuma, anlama ve cevap verme düzeyleri daha yüksek olacağı düşünülen 12 yaş ve üzerindeki işitme engelli bireyler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Dernek kayıtlarında bulunan ve üye olan/üye olmayan işitme engellilerin tümünün araştırmaya alınması amaçlandığı için ayrıca bir örneklem seçim yöntemine başvurulmayacağı için mevcut kişiler araştırma grubu olarak belirlenmiştir. Veriler işitme engelli öğrencilerin sosyo demografik özelliklerini ve toplumsal uyum sorunlarını belirlemek için oluşturulan bir soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan işitme engelli bireylerin %1’inin 12-15 yaş grubunda, %3’ünün 16-18 yaş grubunda ve %96’sının ise 19 yaş ve üzeri grupta olduğu saptanmıştır. Araştırma kapsamına giren işitme engellilerin %94’ünün işitme cihazı kullanmadığı, %93’ünün dudak okumayı bilmediği saptanmıştır. Yine araştırma kapsamına giren işitme engellilerin %17’sinin insanlarla çabucak kaynaştığı, %81’inin ise kısmen kaynaşabildikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler getirilmiştir. Araştırmanın geneli itibariyle işitme engelli bireylerin topluma uyum sorununun olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Bunun başlıca sebebi niteliksel eğitim eksikliği ve yeterli bilinçlendirme çalışmalarının azlığı gösterilebilir. Bu nedenle “işitme engeli” bir “iletişim engeli”ne dönüşmekte ve topluma uyum sağlama noktasında sorunların daha da karmaşık bir hal almasına sebep olmaktadır. Eğitim yönünün getirdiği olumsuzluklar sebebiyle duyma engeli bir iletişim engeline dönüşmekte, böylece bireyler çevrelerinden uzaklaşmakta ve topluma yarar sağlama, değer katma özelliklerini de yitirmektedirler. Bu sebepler göz önüne alındığında işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştırıcı ve toplumsal uyum sorunlarını azaltıcı projeler ve benzeri yenilikçi çözümlerin önemi anlaşılmakta ve gerçekleştirilmesinin eğitim açısından nitelikler arz ettiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşitme engelli birey, uyum, gelecek kaygısı 


Keywords: