BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şenol GÜVEN, Atakan YAZICI
SPOR BİLİMİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 
Giriş: Uzaktan eğitim süreci ile birlikte bazı olumlu ve olumsuz durumların ortaya çıktığı görülmektedir. Uzaktan eğitimin konfor ve rahatlık içinde ders işleme olanağı sağlayıp ekonomik olması ve zamandan tasarruf sağlaması, olumlu etkileri arasında yer alabilir. Uzaktan eğitim için gereken altyapı ve sistemlerin yeterli ve eşit koşullarda hazır olmaması, uygulama derslerinde yaşanan eksiklikler ise olumsuzluklar olarak nitelendirilebilir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde (SBF) derslerin bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilmesi, araç ve malzeme kullanılması gereken durumlarda eksiklikler yaşanması, teknolojik imkânsızlıklar, uygulama gereken içeriklerde motor becerilerin yeterince anlaşılamaması gibi durumlara neden olabilmektedir. Bunlar da ders veriminin düşmesine ve derse katılmada isteksizliğe sebep olabilir. Uzaktan eğitim ile ilgili yukarıda bahsedilen olumlu ve olumsuz koşullar göz önünde bulundurulduğunda, SBF öğrencilerinin, uzaktan eğitime karşı isteksizlik yaşayabilecekleri akıllara gelebilir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, SBF öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Materyal ve Yöntem: Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırmaya SBF’nde öğrenim gören 5 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 9 SBF öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek amacıyla içerik analizi yapılmıştır. Tüm bu verilerden kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Bulgular: Yapılan içerik analizleri sonucunda SBF öğrencilerinin görüşleri belirlenmiş ve “Öğrenme süreci”, “Teknoloji kullanımı”, “Ekonomi”, “Zaman yönetimi” ve “Konfor” temalarına ulaşılmıştır. Öğrenme süreci ve teknoloji kullanımı, bazı öğrencileri motive ederken bazılarının ise motivasyonlarını azaltmıştır. Ekonomi, zaman yönetimi ve konfor durumlarının ise SBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik motivasyonlarını arttırdığı görülmüştür. Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda öğrenme süreci ile ilgili olarak uzaktan eğitim sürecinin bazı öğrenciler için farklı bir öğrenme tecrübesi yarattığından fırsat olarak algılandığı ve bundan dolayı motive oldukları görülmüştür. Mountz (2020)’da öğrencilerin çevrim içi ders almanın iyi bir deneyim olduğunu söylediklerini belirtmiştir. Bunun yanı sıra uzaktan eğitim ile öğrencilerin kampüse gelme zorunluluğu olmadığından, derse katılımın kolaylaştığı ve eğitime katılımda artış olduğunu belirten araştırma bulguları da mevcuttur (Karalis ve Raikou 2020). Öte yandan uygulama derslerinin amacına yeterince ulaşmaması, hareket kısıtlılığı nedeniyle duyulan rahatsızlıklar ve uzaktan eğitim konusundaki tecrübesizlik ve yetersizlik ise SBF öğrencilerinin motivasyonlarını azaltıcı bir etmen olmuştur. Horzum (2003) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların uygulamalı ve mesleki dersler dışındaki ders için uzaktan eğitimin daha iyi olacağını düşündükleri ortaya konmuştur. Teknoloji kullanımı teması ile ilgili olarak, dersleri geri dönüp ya da hızlandırıp izleyebilmenin, SBF öğrencilerinin motivasyonlarını arttırdığı sonucuna varılmıştır. Altuntaş vd. (2020)’de yaptıkları araştırmada da, uzaktan eğitimin üniversite öğrencilerinin teknik yeteneklerini geliştirdiği için uzaktan eğitimi yararlı bulduklarını ifade ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Bunun yanı sıra sistem ve bağlantı problemlerinin motivasyonları azalttığı sonucuna varılmıştır. Ekonomik olarak ise hem zaman hem de maddi açıdan tasarruf etmiş olmak nedeniyle katılımcılar uzaktan eğitime karşı istekli olduklarını belirtmişlerdir. Zaman yönetimi teması ise zamanın verimli kullanılabilmesi ve öğrencilerin hayatlarına kolaylık sağlaması gibi nedenlerden dolayı, SBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik motivasyon düzeylerini olumlu etkilemiştir. Uzaktan eğitimde derslerin sınıf ortamına göre daha rahat bir ortamda takip edilmesi ve zaman esnekliği sunulması gibi avantajlar da motivasyonu arttırabilir (Yolcu, 2020). Kişisel zaman yönetimini yapabilen öğrenciler, uzaktan eğitime yönelik istekli olduklarını belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim ortamının yarattığı konfor sayesinde ise derslerin kaydedilmesi, istenilen zamanda tekrar takip edilmesi, öğrencilerin kendi kendilerini yönetecek duruma gelmesini sağlamıştır (Mukhtar, Javed, Arooj ve Sethi 2020). Sonuç olarak SBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik motivasyon düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu, uygulama derslerinin amacına ulaşabilmesi konusunda sorunlar yaşandığı söylenebilir. Kaynaklar Altuntaş, Y. E., Başaran, M., Özeke, B., Yılmaz, H. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Yüksek Öğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejilerine ve Öğrenme Deneyimlerine İlişkin Algı Düzeyleri. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 3(2). Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi. Karalis, T., Raikou, N. (2020). Teaching At The Times Of COVID-19: Inferences and İmplications For Higher Education Pedagogy. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5), 479-493. Mountz, A. (2020, 12 Ekim). What’s student life like during a pandemic. https://news.psu.edu/story/ Mukhtar, K., Javed, K., Arooj, M., Sethi, A. (2020). Advantages Limitations And Recommendations Or Online Learning During Covid-19 Pandemic Era. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36 COVID19-S4), 27-31. Yolcu, H. H. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(4), 237–250.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Spor Bilimleri Fakültesi, Motivasyon 


Keywords: