SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Abdullah Koak, Hakk ULUCAN
 


Keywords:GENLK MERKEZLERNDE ALIAN GENLK LDERLERNN RGTSEL DESTEK ALGILARININ RGTSEL BALILIK DZEYLERNE ETKSNN NCELENMES ( ANADOLU BLGES RNE)
 
Bu almann amac; Genlik Merkezlerinde alan Genlik Liderlerinin rgtsel destek alglarnn rgtsel ballk dzeylerine etkisinin incelenmesidir. almaya Anadolu Blgesinde yer alan 81 Genlik Merkezinde aktif ve kadrolu olarak grev alan 205 Genlik Liderinden 139 Genlik Lideri katlmtr. almada Genlik Lideri hakknda bilgi toplamak iin kiisel bilgi formu Alglanan rgtsel Destek lei ve rgtsel Ballk lei veri toplama arac olarak kullanlmtr. Verilerin analizinde IBM SPSS 22 istatistik paket program kullanlmtr. alanlarn lek dzeylerini belirleyen boyutlar arasndaki ilikiler pearson korelasyon ve lineer regresyon analizleri araclyla incelenmitir. alanlarn tanmlayc zelliklerine gre lek dzeylerindeki farkllamalarn incelenmesinde bamsz gruplar t-testi, tek ynl varyans analizi (Anova) ve post hoc (Tukey, LSD) analizlerinden faydalanlmtr. Sonu olarak; Genlik Liderlerinin rgtsel destek alglarnn yksek seviyede olduu tespit edilmitir. rgtsel ballk dzeylerinin orta seviyede olduu tespit edilmitir. Genlik Liderlerinin; rgtsel destek alglarnda ya, cinsiyet, medeni durum, genlik lideri olarak alma sresi deikenlerine gre gruplar arasnda istatistiksel olarak anlaml farkllk tespit edilmemitir. rgtsel ballk dzeylerinde; ya, cinsiyet, medeni durum deikenlerine gre gruplar arasnda istatistiksel olarak anlaml farkllk tespit edilmezken, genlik lideri olarak alma sresine gre istatistiksel olarak anlaml farkllk tespit edilmitir. Alglanan rgtsel Destek ile rgtsel Ballk Genel arasnda pozitif orta, rgtsel Destel ile Duygusal Ballk arasnda pozitif yksek, rgtsel Destel ile Normatif Ballk arasnda pozitif orta ynl iliki tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Genlik Merkezi, Genlik Lider, rgtsel Destek, rgtsel Ballk