SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

mer YAYLI, Nebahat ELER
 


Keywords:ZEL ETM OKULLARINDA GREV YAPAN BEDEN ETM VE SPOR RETMENLERNN MESLEK TKENMLK VE MESLEKDOYUMLARININ NCELENMES (TRABZON L RNE)
 
Bu aratrmann amac Trabzon ilinde zel eitim okullarnda grev yapan beden eitimi ve spor retmenlerinin mesleki tkenmilik dzeylerinin ve mesleki doyumlarnn incelenmesidir. Bu aratrmaya Trabzon ilinde zel eitim okullarnda grev yapan 26 beden eitimi ve spor retmenleri gnll olarak katld. Aratrmann verileri aratrmac tarafndan oluturulan Kiisel Bilgi Formu, nce ve ahin(2015) tarafndan gelitirilen boyuttan oluan Maslach Tkenmilik lei ile Kuzgun, Sevim ve Hamamc(1999) tarafndan gelitirilen iki boyuttan oluan Mesleki Doyum lei ile elde edildi. Aratrmada toplanan verilerin analizi iin SPSS 21 (IBM Statistics 21) paket program kullanld. Aratrma verilerinin analizinde betimsel istatistikler olan aritmetik ortalama, frekans, standart sapma ve yzde deerleri hesapland ve gruplar aras karlatrmalarda ikili karlatrmalar iin Mann-Whitney U testi, oklu karlatrmalar iin Kruskal Wallis testi kullanld. Beden eitimi retmenlerinin mesleki tkenmilik genel ortalamas 2,51 olarak belirlendi. retmenlerin mesleki tkenmilik dzeyleri dk dzeydedir. Beden eitimi retmenlerinin mesleki tkenmilik dzeyleri (genel ortalama puan: 2,51), duygusal tkenme boyutu (2.08) ve duyarszlama boyutu dk (1,73), kiisel baar boyutu (3.73) yksek; mesleki doyum dzeyleri (genel ortalama puan: 3,77), niteliklere uygunluk boyutu (puan: 3,88) ve gelime istei boyutu (3,66) dzeyleri yksek olarak tespit edildi. Sonu olarak zel eitim okullarnda grev yapan beden eitimi ve spor retmenlerinin mesleki tkenmilik dzeyinin dk, mesleki doyum dzeyinin yksek olduu grld. ORCID NO: 0000-0003-1449-4606

Anahtar Kelimeler: Beden Eitimi ve Spor retmeni, zel Eitim, Mesleki Tkenmilik, Mesleki Doyum