BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacı Ahmet AKKAYA, Ali KIZILET
13-14 YAŞ KIZ BASKETBOLCULARDA PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN ÇEVİKLİK, REAKSİYON ZAMANI, SPRİNT PERFORMANSI VE REAKTİF KUVVET İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Çalışmanın amacı, 13-14 yaş kız basketbolcularda sekiz hafta boyunca uygulanan pliometrik antrenman methodunun çeviklik, reaksiyon zamanı, sprint performansı ve reaktif kuvvet indeksi üzerine etkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya, U14 seviyesinde 31 kız basketbolcu (yaş: 13,22±0,43 yıl; boy: 166,13±5,79 cm; kilo: 56,45±10,69 kg) katılmıştır. Katılımcılar pliometrik antrenman grubu (PAG; n=16) ve kontrol grubu (KG; n=15) olmak üzere 2 ayrı gruba ayrılmıştır. Bunlardan n=16 çalışma, n=15 ise kontrol grubudur. Yöntem: Pliometrik antrenmanlara başlamadan bir hafta önce pliometrik antrenman ve kontrol grubunun , sprint performansı için 10 metre ve 20 metre, çeviklik için coda testi,reaksiyon için görsel reaksiyon testi, reaktif kuvvet indeksi için ise dikey sıçrama testi, ön ve son test modeline göre ölçülmüştür. Basketbolculara 8 hafta boyunca haftada 2 gün pliometrik antrenman metodu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS 22,0 istatistik paket programında yapılmıştır. Araştırma grubunun ön ve son test karşılaştırılmasında bağımlı örneklem t-testi (Paired Samples t-testi) gruplar arasındaki ortalama farklılıkların analizinde ise Bağımsız Örneklem t-testi (Independent Samples t-testi) kullanılmıştıır. Anlamlılık düzeyi ( p<0,05) olarak kabul edilmiştir. Bulgular: 8 haftalık pliometrik antrenman sonucunda son testler yapıldığında, çalışma grubu ile kontrol grubu arasındaki sürat, görsel reaksiyon testi, coda çeviklik testi ve reaktif kuvvet performansında anlamlı farklılıklar bulunmuştur(p<0,05). Sonuç: Pliometrik antrenmanların, 13-14 yaş basketbolcular üzerinde sprint performansı, çeviklik, reaksiyon zamanı ve reaktif kuvvet indeksi üzerine olumlu etkileri olduğu görülmüştür. "Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Marmara Üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsünde yapılan yükseklisans tezinden üretilmiştir. 0000-0001-5659-1241"

Anahtar Kelimeler: : Basketbol, Pliometrik, Çeviklik, Reaksiyon,Sprint Performansı,Reaktif Kuvvet İndeksi 


Keywords: