BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim BOSTANCI, Kübra ÖZDEMİR
AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE DUYGUSAL ZEKÂ ÖZELLİKLERİ İLE AFFETME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı aktif spor yapan bireylerde duygusal zekâ özellikleri ile affetme ilişkisinin spor branşları ve bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak duygusal zekâ özellik ölçeği ile affedicilik ölçeği uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği basıklık ve çarpıklık katsayıları, medyan, aritmetik ortalama, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk testleri ve saçılım ve kutu grafikleri incelenmiş ve verilerin bazı değişkenlerde normal dağılım gösterdiği bazı değişkenlerde ise normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bütün testler SPSS 25 paket programında yapılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Erkek sporcuların kadın sporculara göre; milli sporcuların milli olmayan sporculara göre affedicilik düzeylerinin anlamlı bir şekilde daha yüksek düzeylerde olduğu; günlük antrenman saati artan sporcuların daha yüksek duygusal zekâ düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgulara karşın, cinsiyet ve millilik durumunun duygusal zekâ özellikleri üzerinde fark oluşturmadığı; yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan bölüm, branş, spor yaşı, haftalık spor günü, gelir durumu ve anne-baba eğitim düzeyi gibi değişkenlerin hem duygusal zekâ özellikleri hem de affedicilik düzeyleri üzerinde farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Sonuç olarak duygusal zekâ ile affetme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki aramaya yönelik yapılan korelasyon analizi sonucunda r:-0,50 bulunmuş olup bu iki değişken arasında zıt yönlü orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-1576-2131

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Affetme, Spor 


Keywords: