BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buket SEVİNDİK AKTAŞ
ALP DİSİPLİNİ SPORCULARINDA BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLEN BACAK KAS KÜTLESİ İLE İZOKINETİK ALT EKSTREMİTE KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Çalışmamızın amacı kayak alp disiplini branşı sporcularında vücut kompozisyonu analiz cihazı ile ölçülen bacak kas kütlesi değerleri ile alt ekstremite izokinetik kas kuvveti arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmaya kayak alp disiplini sporcularından yaş ortalamaları 18,87±2,06 yıl, boy uzunluğu ortalamaları 173,62±4,95 cm, spor geçmişi 11±1,75 yıl, vücut ağırlığı ortalamaları 69,79±10,54 kg olan, BKİ 23,11±3,02 kg/m2 elit düzeyde yarışan 16 erkek sporcu dahil edilmiştir. Sporcuların vücut kompozisyonu ölçümleri Biyoelektrik impedans analiz cihazı ile yapıldı ve bu ölçüm sonucunda elde edilen bacak kas kütleleri kaydedildi. İzokinetik bacak kas kuvveti ise Iso Med 2000® cihazıyla (Almanya) ölçülmüştür. Çalışmaya katılan sporcuların diz fleksiyon/ekstansiyon kas kuvvetleri 60°/sn açısal hızda 5 ve 180°/sn açısal hızda 15 tekrar olacak şekilde ölçülmüştür. Sporcuların izokinetik kas kuvveti ve bacak kas kütlesi değerleri arasındaki ilişkiye Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. Alp disiplini sporcularında 60°/sn ve ve 180°/sn açısal hızlarda dominant ve non- dominant bacak kuvvetinde her iki ayakta zirve tork değerleri ile bacak kas kütlesi değerleri arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Çalışmamızda bacak kas kütlesi ile alt ekstremite kas kuvveti arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, kullanılan yöntemler arasında uyumluluk gösterdiğinden; izokinetik cihazlarla değerlendirme yapılması mümkün olmayan durumlarda (pahalı ve ulaşılması zor bir yöntem olması nedeniyle) biyoelektrik impedans analizinin sporcuların kas kuvvet dağılımlarının belirlenmesinde doğru olacağı düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6662-4439

Anahtar Kelimeler: Alp disiplini, vücut kompozisyonu, biyoelektrik impedans ölçümü, kas kütlesi, izokinetik kas kuvveti 


Keywords: