BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nisanur ATLI, Ayla KÜRKÇÜOĞLU,Serpil ÇİLİNGİROĞLU ANLI
AMATÖR FUTBOLCULARDA DİK SIÇRAMA İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR ÖN ÇALIŞMA
 
Futbol, oldukça geniş bir kitleye sahip bir spor dalıdır. Sporcunun antropometrik özellikleri performans seviyesinin yükselmesinde etkili olabilmektedir. Sportif performanslar arasında yer alan dik sıçrama ise havadan gelen topu ikili mücadeleyle kontrol edip; kendi takımına kazandırdıktan sonra, rakibe üstünlük sağlamak için oldukça önemlidir. Bizim bu çalışmadaki amacımız sporcuların alt ekstremite antropometrik ölçümlerinin dik sıçrama performansları ile ilişkisini ortaya koymaktır. Çorum Amatör Sporcular Federasyon’unda amatör olarak futbol oynayan, yaş ortalaması 22,66±2,10 (19-30 yıl) olan, en az 1 yıl spor geçmişi bulunan sporcular çalışmaya dahil edildi. Son 6 ay içinde cerrahi ve ağır travma öyküsü bulunan, doğumsal anomalileri olan kişiler çalışma kapsamı dışında tutuldu. Çalışma gönüllülük esasına dayanılarak, gönüllü 33 katılımcı ile gerçekleştirildi. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Antropometrik Ölçüm Seti’, ‘Tanita bc 601’ , ve ‘ Dikey Sıçrama Testi’ uygulandı. Araştırmamızda elde ettiğimiz verilerin istatistiksel analizleri SPSS (Versiyon 22.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket programı ile gerçekleştirildi. Tanımlayıcı istatistikler normal dağılan değişkenlerin ortalama±standart sapma (minimum-maksimum) olarak sunuldu. Değişkenler arasında ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi uygulandı. İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgulara göre dik sıçrama yüksekliği ile antropometrik parametreler arasında ilişki bulunamadı. Sonuç olarak dik sıçrama yüksekliği ile vücut kitle indeksi, ayak uzunluğu, ayak genişliği, bacak uzunluğu, baldır çevresi, uyluk uzunluğu, uyluk çevresi, alt ekstremite uzunluğu, kalça çevresi arasında ilişki bulunamamıştır. Ancak bu çalışmaya veri sayısı arttırılarak devam edilmekte olup, farklı sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6543-684X, 0000-0003-4350-4172, 0000-0003-1966-7609

Anahtar Kelimeler: Antropometri, Futbol, Bacak Uzunluğu, Sıçrama 


Keywords: