BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seray ŞAHAN KARPUZ, Çetin YAMAN
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARINDA AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu araştırmanın amacı; Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarında akademik erteleme davranışları ile fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin var olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın bir diğer amacı ise beden eğitimi ve spor öğretmenleri adaylarında akademik erteleme davranışları ve fiziksel aktivite düzeyi puanlarının; cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. İlişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya 41’i kadın 51’i erkek olmak üzere toplam 92 beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen “Akademik Erteleme Ölçeği’’ ve Craig ve ark., (2003) tarafından geliştirilen ve Öztürk (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi- Kısa Form (IPAQ)’’ ve ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulgular incelendiğinde akademik erteleme davranışı puanlarının cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>.05). Fiziksel aktivite düzeyleri açısından sonuçlar incelendiğinde ise fiziksel aktivite düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05); sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>.05). Bağımlı değişkenler açısından sonuçlar incelendiğinde ise akademik erteleme davranışı ile fiziksel aktivite düzeyleri arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir (p>.05). Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor öğretmeni adayları, akademik erteleme, fiziksel aktivite. ORCID NO: 0009-00096-7200-8101

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor öğretmeni adayları, akademik erteleme, fiziksel aktivite. 


Keywords: