BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Recep Emre KÖSE, Esen KIZILDAĞ KALE
ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASAINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışmanın amacı çocukların fiziksel aktivite düzeyleri ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi test etmektir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 332 erkek, 378 kız olmak üzere toplam 710 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyini ölçmek amacıyla Kowalski (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Sert ve Temel (2014) tarafından yapılan Fiziksel Aktivite Soru Formu (FAS), algılanan problem çözme becerisini ölçmek için ise Serin ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilen Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri (ÇPÇE) kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t testi, ANOVA ve Pearson Momentler Korelasyon Katsıyı Analizi uygulanmıştır. Yapılan bağımsız gruplar t testi analizi sonucunda cinsiyet değişkenine göre fiziksel aktivite düzeylerinde erkek öğrencilerin ortalama puanlarının (Ort=27,74), kız öğrencilerin ortalama puanlarından (Ort=25,04) anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<.05). Problem çözme becerisi değişkeninde ise cinsiyete göre anlamlı bir fark görülmemiştir (p>.05). Yapılan ANOVA testi sonuçlarında öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine göre fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Farkın kaynağını belirlemek üzere yapılan Tukey testine göre 4. sınıf ortalama puanlarının (Ort= 30.15) tüm sınıf ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Problem çözme becerisi değişkeninde sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Farkın kaynağını belirlemek üzere yapılan Tukey testine göre 4.sınıf düzeyi en yüksek ortalamaya (Ort=86,66) sahip olup diğer bütün sınıf düzeylerinden anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. Yapılan Pearson Momentler Korelasyon analizi sonucunda ise öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi ile problem çözme becerisi arasında düşük düzeyde pozitif yönlü (r=.220) anlamlı (p<.05) bir ilişki bulunmuştur. ORCID NO: 0009-0005-6010-8982

Anahtar Kelimeler: fiziksel aktivite, problem çözme becerisi, ilköğretim çağı, spor, bilişsel beceri 


Keywords: