BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sibel TANERTAN, Gözde GEZMEZ, Gülten HERGÜNER
ERGENLERDE HEYECAN ARAMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
 
Heyecan arama davranışında bireyin bilişsel ve öğrenme süreçleri teşvik edilebilir. Birey kendi ilgi alanlarına odaklanma ve söz konusu alanlarda derinleşme sürecine girebilir. Bu durum ise bireyde gelişime olanak tanıyabilir. Yüzme sporu yapısı gereği doğası gereği ilgi duyulan ve gelişime teşvik eden bir spordur. Ayrıca bu sporu yapanlar devamlı yeni heyecanlar arayabilir. Bu bağlamda araştırmada, yüzme eğitimi alan ergenlerde heyecan arama davranışının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya 191’i kadın, 152’si erkek olmak üzere toplam 343 yüzme eğitimi alan ergen katılım göstermiştir. Veriler Çelik (2015) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Ergenler İçin Kısa Heyecan Arayışı” ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgular incelendiğinde heyecan arama davranışının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. (p>.05) Heyecan arama davranışının yaş ile anlamlı ilişki içinde olduğu (p<.05). Öte yandan heyecan arama davranışının yüzme sporunu yapma sıklığı ile anlamlı ilişki içinde olmadığı tespit edilmiştir (p>.05). Sonuç olarak heyecan arama davranışının yüzme sporu yapan ergenlerde yaş üzerinde belirleyici olduğu; cinsiyet ve yüzme sporu yapma sıklığı üzerinde belirleyici olmadığı tespit edilmiştir. Konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak için daha fazla araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. ORCID NO: 0009-0009-4658-7672

Anahtar Kelimeler: Ergen, Heyecan arama, Yüzme sporu. 


Keywords: