BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail ÇİÇEK, Murat KOÇ, Barışcan ÖZTÜRK, Cenab TÜRKERİ
FARKLI DROP JUMP HAREKETLERİNİN SIÇRAMA VE YÖN DEĞİŞTİRME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı vertikal ve horizontal drop jump hareketinin sıçrama ve yön değiştirme performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Yöntem: Araştırmaya boy uzunlukları 1,77 ±0,04 m, vücut ağırlıkları 64,81 ±4,79 kg, VKİ 20,64 ±1,38 kg/m2 ve spor yaşları 4,18 ±1,04 yıl olan toplam 16 erkek futbolcu katılmıştır. Sporcular tesadüfi yöntemle VJ (n=8) ve HJ (n=8) grup olarak ikiye ayrılmıştır. Araştırma 36 saat aralıkla 2 oturumdan oluşmuştur. İlk oturumda sporculara ön test olarak Counter Movement Jump (CMJ), Drop Jump (DJ) ve Change Of Direction (COD) testi uygulanmıştır. Son oturumda gruplar 3x5 tekrar (set arası 2 dk dinlenme) DJ hareketini uygulamıştır. VJ grubu 30 cm’lik kutudan aşağı düşüp dikey sıçrama, HJ grubu ise 30 cm’lik kutudan aşağı düşüp yatay sıçrama uygulamıştır. Uygulama sonrası 8 dk pasif dinlenmeyi takiben son test olarak CMJ, DJ ve COD testleri uygulanmıştır. DJ sonuçlarından Reaktif Kuvvet İndeksi (RKİ), CMJ sonuçlarından Zirve anaerobik güç (ZAG) belirlenmiştir. Karşılaştırmalarda anova analizi uygulanmıştır. Kısmı etakareleri alınmıştır. Bulgular: Futbolcuların COD performansında grup*zaman etkileşimi saptanmamıştır (p>0.05). VJ grubunda CMJ (F=7,54; p<0,05; η2=0,36), ZAG (F=7,87; p<0,05; η2=0,36) ve RKİ (F=8,515; p<0,05; η2=0,38) performanslarında grup*zaman etkileşiminde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Drop jump yatay sıçramanın anlamlı düzeyde sıçrama ve yön değiştirme performansını istatistiksel olarak etkilemediği, ancak dikey sıçramanın futbolcularda akut olarak CMJ, ZAG ve RKİ performansını arttırdığı söylenebilir. ORCID NO: 0000-0002-9608-0804

Anahtar Kelimeler: Drop Jump, Post Aktivasyon Potansiyeli, Yön Değiştirme, Anaerobik Zirve Güç 


Keywords: