BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat BALIKÇI, Kamil ERDEM
FARKLI NÖROMÜSKÜLER ISINMA PROTOKOLLERİNİN FUTBOLCULARIN GÜÇ PARAMETRELERİNDE AKUT ETKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: futbolculara uygulanan farklı nöromüsküler ısınma protokollerinin güç parametreleri üzerindeki akut etkiyi incelemektir. Araştırmada RAMP (RP) ve Geleneksel (GL) statik germe ısınma protokolleri uygulanmıştır. Yöntemler: Çalışmaya gönüllü olarak toplam aktif futbol oynayan antrenmanlı 30 erkek (yaş: 23,03±4,09 yıl; boy uzunluğu: 180±0,50 cm; vücut ağırlığı: 73,80±5,51 kg; beden kitle indeksi (BKİ): 22,78±1,05 kg/m2 ve sporcu yaşı: 14,23±4,31 yıl) futbolcu (RP n=10; GL n=10; KN n=10) katıldı. Çalışma 2 oturumdan oluşmuştur. İlk oturumda ön test SJ, CMJ ve 20 m testleri uygulandı. İkinci oturumda araştırma grubuna art arda olmayan günlerde antrenman öncesi RP ve GL (statik germe) egzersizlerini içeren farklı iki ısınma protokolü uygulandı. Protokoller sonrası son test SJ, CMJ ve 20 m testleri 4 dakika dinlenme sonrasında yapıldı. İstatistiksel analizde tekrarlı ölçümler varyans analizi (ANOVA) (3 grup x 2 kez) uygulandı. Bulgular: SJ (F=18,65; p=0.000; η2=0.58), CMJ (F=17,22; p=0.000; η2=0.56) ve 20 m (F=48,00; p=0.000; η2=0.78) performansında grup*zaman etkileşiminde anlamlı farklılık saptanmıştır. Tüm parametrelerde RP grubunun zaman ana etkisinde ön test ve son test performansları arasında anlamlı düzeyde performans artışı bulunmuştur. Sonuç: elde edilen bulgulara göre, futbolculara uygulanacak olan RP ısınma protokolünün güç çıktılarını anlamlı düzeyde arttırmıştı. Bundan dolayı antrenörlere ısınmalarda futbolcularda performans artışı sağlamak için antrenman öncesi RP protokolünü uygulamaları yapılması önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-1980-4469 *0000-0001-9930-7691

Anahtar Kelimeler: Nöromüsküler Isınma, RAMP, Güç, Sürat, Sıçrama 


Keywords: