BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail EROĞLU, Halil İbrahim CİCİOĞLU, Gökhan DELİCEOĞLU
FUTBOLCULARDA MİYOFASYAL GEVŞETME TEKNİĞİNİN AYAK BİLEĞİ MOBİLİTESİ VE DENGE PERFORMANSINA AKUT ETKİSİ
 
Amaç: Futbolcuların ısınma süreçlerinde foam roller ile miyofasyal gevşetme tekniği uygulayarak ayak bileği mobilitesi ve denge performansına akut etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmaya amatör düzeydeki 20 genç erkek futbolcu dahil edildi. (Yaş: 15,25 ± 0,44 yıl, boy uzunluğu: 172,35± 8,26 cm, vücut ağırlığı 58,4± 9,18 kg). Katılımcılar ortalama 5,85 ± 1,87 yıldır futbol oynuyorlardı. Çalışma dahilinde erkek sporcular rastgele kontrol (n=10) ve foam roller (n=10) grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna bisikletle 5 dk klasik ısınma sonrası ayak bileği mobilite ve denge değerlendirilmesi yapıldı. Foam roller grubuna ise klasik ısınma sonrası ayak tabanına ve ayak-ayak bileğini ilgilendiren kas gruplarına bilateral olarak (plantar-dorsi fleksörler, evertörler) foam roller uygulandı ve ayak bileği mobilitesi ile denge değerlendirmesi yapıldı. Farklı protokole göre performans değişkenleri arasındaki farklılığa ait ilişkisiz örneklemler için T-testi uygulandı. Elde edilen verilerin analizi için istatistik paket programı SPSS 25.0 kullanıldı. Anlamlılık düzeyi için p<0,05 kabul edildi. Bulgular: Kontrol ve foam roller gruplarının her iki ayak bileği (plantar fleksiyon-dorsi fleksiyon) mobilite değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (t(18)=3,638, p<0,05). Kontrol ve foam roller gruplarının her iki ayak denge değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (t(18)=3,638, p<0,05). Sonuç: Çalışma sonucuna göre; futbolcularda ısınma programına ek olarak uygun protokolde yapılan foam roller uygulamasının, ayak bileği mobilitesi ve dengeyi arttırmasıyla, sportif performans gelişimi ve yaralanma risk faktörlerini azaltması açısından etkili olduğu sonucuna varıldı. Bu bağlamda foam roller uygulama protokolünün süre-set-titreşim-frekans-hedef doku gibi değişkenler göz önünde tutularak sporcuların müsabaka ve antrenman öncesi ısınma programına dahil edilmesi önerilir. ORCID NO: 0000-0002-0003-1443, 0000-0003-3905-6944, 0000-0001-8650-3538

Anahtar Kelimeler: Futbol, Isınma, Miyofasya, Foam roller, Ayak, Mobilite, Denge 


Keywords: