BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ercüment ERDOĞAN
FUTBOLCULARDA YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL ANTREMANIN ANAEROBİK PERFORMANSA ETKİSİ
 
Bu çalışma futbol branşında uygulanan iki farklı yüksek şiddetli interval antrenmanın (HIIT) futbolcuların anaerobik performansına etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Metod; Çalışmaya futbol bransında amatör olarak spor yapan 15 sağlıklı gönüllü sporcu katılmıştır. Çalışma, 20m. sprint grubu (n=8) ve 40m. yön değişimli sprint(20m.+20m.) grubu (n=7) olmak üzere iki deney grubu olarak planlanmıştır. Çalışma 4 hafta ve haftada 3 gün olarak planlanmış çalışma öncesi ve sonrasında boy, vücut ağırlığı ve Wingate anaerobik bisiklet testi (Want) uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 27.0 programı ile Shapiro Wilk normallik sınaması, tanımlayıcı istatistikler, bağımlı örneklem t testi ve bağımsız örneklem t testi ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde p=,05 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır. Bulgular; Çalışmadan elde edilen analiz sonuçlarına göre Vücut ağırlığı, Zirve güç ve Anaerobik güç değerleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Yorgunluk indeksinde anlamlı bir değişim olmamıştır. Grupları kendi içerisinde karşılaştırdığımızda 40 m. grubunun ön test son test değerlerinden Zirve güç ve Anaerobik güç değerleri, 20m. grubunun Vücut ağırlığı, Zirve güç ve Anaerobik güç değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edilmiştir. Yorgunluk indeksinde her iki grupta anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Sonuç; Çalışmadan elde edilen bulgular, dört haftalık yüksek şiddetli interval antrenmanın futbol branşındaki amatör sporcuların anaerobik performansını artırdığını anaerobik dayanıklılık özelliğine anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir. ORCID NO: 0000-0002-4544-2211

Anahtar Kelimeler: Futbol, Anaerobik performans, Wingate, HIIT. 


Keywords: