BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cenab TÜRKERİ, Barışcan ÖZTÜRK, İsmail ÇİÇEK, Murat KOÇ
FUTBOLCULARIN ATLETİK PERFORMANS DÜZEYLERİNE RELATİF YAŞIN ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma U-17 kategorisinde futbol oynayan genç oyuncuların relatif yaş düzeylerinin atletik performans üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Boy uzunlukları 1.78 ± 0.04 m, vücut ağırlıkları 67.94 ± 5.53 kg, vücut kitle indeksleri (VKİ) 21.29 ± 1.52 kg/m2 ve spor yaşları 5.56 ± 0.98 yıl olan toplam 37 erkek futbolcu bu çalışmaya dahil edilmiştir. Futbolcuların atletik performansları 30 m sprint, Counter Movement Jump (CMJ), Change Of Direction (COD), 30-15 İntermittent Fitness Test (IFT), ve Maksimum Oksijen Tüketimi (VO2max) testleri ile değerlendirildi. Futbolcuların doğum ayları üçer aylık periyotlara ayrılarak relatif yaş düzeyi belirlendi. Relatif yaş ile 30 m, CMJ, COD, 30-15 IFT ve VO2max performansları arasındaki ilişki verilerin normal dağılım göstermesi üzerine Pearson korelasyon analizi ile belirlendi. Ayrıca, relatif yaşın atletik performans üzerindeki etkisi regresyon analizi ile tespit edildi. Bulgular: 30 m (r=0, 481), CMJ (r=-0, 395), COD (r=0, 523), 30-15 IFT (r=-0, 330) ve VO2max (r=-0, 344) arasında anlamlı düzeyde negatif bir ilişki bulundu (p<0,05). Relatif yaşın CMJ, 30-15 IFT ve VO2max’i anlamlı düzeyde negatif ve 30 m, COD’u pozitif yönde etkilediği bulundu (p<0,05). Buna göre relatif yaştaki bir birimlik artışın 30 m (+0,06 s), CMJ (-1,59 cm), COD (+0,11 s), 30-15 IFT (-0,48 km/s) ve VO2max (-1,07 ml/dk/kg) performanslarını etkilediği saptandı. Sonuç: Yılın ilk üç aylık döneminde doğan futbolcuların atletik performanslarının, diğer dönemlerde doğan sporculardan daha iyi olduğu söylenebilir. ORCID NO: 0000-0003-4850-9810

Anahtar Kelimeler: Relatif yaş, biyolojik yaş, sürat, dayanıklılık, VO2maks 


Keywords: