BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aydın KARABULAK, Berat CAN, Sedat ÖZCAN
FUTBOLDA KOMBİNE ANTRENMAN PROGRAMININ FUTBOLCULARIN SÜRAT, ÇEVİKLİK VE TEKNİK GELİŞİMİNE ETKİSİ
 
Çalışmanın amacı; 9-12 yaş çocuk futbolculara uygulanan kombine antrenman programının sürate, çevikliğe ve teknik beceri parametrelerine olan etkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya Antalya ilinde 9-12 yaş grubu (erkek=24, kadın=1) 25 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Bunlardan n=14 araştırma grubu n=13 ise kontrol grubudur. Yöntem: Çalışmaya katılan çocuk futbolcu grubunun yaş ortalamaları 10,87±0,7 yıl, boy ortalamaları 1,38±0,05 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 34,83±4,9 kg olarak tespit edilmiştir. Sürat için 10 metre ve 20 metre (toplu-topsuz) koşusu, çeviklik için ise İllinois testi ve teknik beceri (top sürme testi) ön test ile son test modeline göre ölçülmüştür. Futbolcular 8 hafta süre aralığında haftada 2 gün futbolda kombine antrenman programı kullanılarak antrenman periyodu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS 29,0 istatistik paket programında yapılmıştır. Araştırma grubunun ön test ve son test karşılaştırılmasında Non-parametrik Wilcoxan testi, gruplarının arasındaki farklılıkların belirlenmesi için Mann-Wihtney U testi kullanılmıştır. Anlamlı düzeyi (p<0,05) olarak kabül edilmiştir. Bulgular: 8 haftalık antrenman sonucunda son testler yapıldığında kombine antrenman çalışan araştırma grubu ile kontrol grubu arasındaki sürat, çeviklik ve teknik beceri testlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak kombine antrenman temelli çalışmaların, çocuk futbolcular üzerinde sürat, çeviklik ve teknik parametreleri üzerinde olumlu etkileri olduğu ve bu özellikleri geleneksel antrenmanlara göre daha fazla geliştirdiği görülmüştür. ORCID NO:0000-0001-7741-3899

Anahtar Kelimeler: Futbol, Kombine Antrenman, Sürat, Çeviklik, Teknik 


Keywords: