BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlker DEMİR, Kezban BAYRAMLAR
GENÇ BASKETBOLCULARDA KOR KAS KUVVETİ İLE DİKEY SIÇRAMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Basketbol, sahada 5’er kişilik iki takım ile oynanan ve sporcuların bireysel becerilerini kullanarak rakiplere karşı üstünlük sağlamayı amaçladığı bir takım sporudur. Basketbola özgü pas verme, şut atma, ribaunt alma, top tutma gibi bireysel beceriler takım başarısı açısından önem arz etmektedir. Kor; gövdenin yerleşimini, hareketlerini kontrol etmek ve terminal segmentlere hareket ve kuvvet kontrolünün transferini sağlamak için uygun zemin hazırlamak biçiminde tanımlanabilmektedir. Alt ekstremite hareket düzgünlüğü ve proksimal stabilizasyonun desteklenmesi açısından kor bölgesi kilit görev görmektedir. Basketbolda kor bölgesinin güçlü olması üst ve alt ekstremitelerin aynı anda kullanabilmesi açısından önemlidir. Vücudun üst bölümü ile alt bölümü arasında güç aktarımının gerçekleşebilmesi için vücudun kor bölgesinin güçlü olması atletik performans bakımından önem teşkil etmektedir. Çalışmamız, kesitsel ve tanımlayıcı türde Ağustos ve Eylül 2023 tarihleri arasında Malatya ilinde bulunan 16-18 yaş arasında 24 amatör genç erkek basketbolcunun kor kas kuvveti ile dikey sıçrama becerileri arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Mekik Testi’ ve ‘ Dikey Sıçrama Testi’ uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemelerinde bilgisayar destekli IBM SSPS 22 programı kullanıldı. Çalışmada tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden yüzde, ortalama ve standart sapma kullanıldı. Ayrıca ölçeklerden elde edilen puanlar arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon testleri ile analiz edildi. Çalışmada elde edilen verilere göre sporculara ait parametrelerden kor kas kuvveti ile dikey sıçrama arasında pozitif yönde zayıf dereceli korelasyon tarafımızca tespit edilmiştir *p<0.001. Araştırmamız sonucuna göre kas kuvveti arttıkça dikey sıçramada artma meydana gelmektedir. Çalışmamız ile genç basketbolcuların kor kas kuvveti ile dikey sıçrama seviyeleri arasındaki ilişki değerlendirilmiş olup çalışma sporcuların performanslarının geliştirilmesi amacıyla literatüre katkı sağlayacaktır. ORCID NO: 0000-0001-9417-9387, 0000-0002-6760-2175

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Dikey Sıçrama, Kor kuvveti 


Keywords: