BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seyit Burak ARTAR, İsa AYDEMİR, Vedat ÇINAR, Emsal Çağla AVCU
GENÇ ERKEK VOLEYBOLCULARDA FARKLI NABIZ ARALIKLARINDA KULLANILAN SERVİS ATIŞ İSABET ORANLARININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada amaç genç erkek voleybolcuların farklı nabız aralıklarında kullandıkları servis isabet oranlarının incelenmesidir. Araştırmaya, haftanın üç günü voleybol antrenmanlarına katılan, en az iki yıllık spor geçmişi olan ve lisanslı 10 erkek voleybolcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların maksimal nabzı baz alınarak beş farklı nabız aralığı (maksimal nabzın; %50-60, %60-70, %70-80, %80-90 ve %90-100) belirlenmiştir. Hedeflenen nabız aralığının oluşturulmasında Yo-Yo Intermitent Recorvery Test Level 1 testi kullanılmıştır. Katılımcıların dinlenik durumda ve test protokolüne göre beş farklı nabız aralığında servis atış isabet puanları kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik varsayımı çarpıklık ve basıklık değerlerine göre değerlendirilmiş ve normallik varsayımı sağlandığından paired sample t-test kullanılmıştır. Bulgulara göre dinlenik nabızda servis isabet puanı ile maksimal nabzın %50-60 aralığında servis isabet puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir (p>0.05). Dinlenik nabızda servis isabet puanı ile maksimal nabzın %60-70, %70-80, %80-90 ve %90-100 aralığında servis isabet puanları arasında arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, voleybolcularda nabzın servis isabet oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, dinlenik durumda ve maksimal nabzın %50-60 aralığında isabetli servis oranının daha yüksek nabız aralıklarına oranla daha başarılı olduğu ve kalp atım hızı yükseldikçe isabetli servis puanının düştüğü tespit edilmiştir. Voleybolcularda hangi nabız aralığında servis isabet becerisinin etkilendiğini bilmek antrenörlere ve sporculara teknik antrenmanların planlanmasında ve müsabakalarda taktik belirlemede önemli fikirler sunabilir. "Bu çalışmam TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Proje No:1919B012205599 ORCID NO: 0000-0003-2924-5848"

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Servis, Kalp Atım Hızı, Yo-Yo Testi 


Keywords: