BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlbay Görkem POLAT, Cengiz KARAGÖZOĞLU
GENÇ SPORCULARDA MÜSABAKA SÜRECİNDE ANNE-BABA KATILIMININ İNCELENMESİ
 
Müsabaka sürecinde anne-baba katılımını inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat alanyazında bu konunun farklı toplumlarda da araştırılması gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı genç sporcuların müsabaka sürecinde anne-baba katılımının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmaya İstanbul ilinde futbol, basketbol, voleybol branşlarında aktif müsabakalara katılan, en az 1 yıllık lisanslı 12-14 yaş arası sporcuların anne ve babaları dahil edilmiştir. Katılımcılara amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik ve kartopu yöntemleriyle ulaşılmıştır. Çocuklarının müsabakalarına düzenli olarak katılan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 7 baba ve 6 anneyle yüz yüze yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara bireysel görüşme öncesinde bilgilendirme ve onay formu sunulmuştur. Görüşmelerin ses kaydı alınmış ve her bir katılımcıya ait ses kaydının yazı dökümü oluşturulmuştur. Verilerin analizi için nitel veri analizi yöntemlerinden tematik analiz kullanılmıştır. Analizde Maxqda (2022) programından faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda anne-baba katılımı (işlevsel, duygusal, taraftar, var olma, teknik/taktik, rol model), anne-baba katılımını etkileyen faktörler (bilgi ve deneyim, spora ve branşa özgü inançlar, gelişimi destekleme isteği, sporcu ihtiyacı, özdeşim kurma) ve anne-baba deneyimleri (olumlu: duygusal tatmin, etkileşimi arttırma, bireysel gelişim, sosyal; olumsuz: duygusal, zamansal, finansal, sosyal) olmak üzere 3 ana temaya ulaşılmıştır. Bulgular müsabaka sürecindeki anne-baba katılımını farklı boyutlarıyla ortaya koymaktadır. Nitel yöntemle elde edilen bulguların spor psikolojisi alan yazınına katkı sağlayacağı ve spor alanındaki uygulamacılara yardımcı olabileceği düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-0594-2801, 0000-0003-3959-4478

Anahtar Kelimeler: Sporda Anne-baba Katılımı, Sporda Anne-baba Deneyimi, Tematik Analiz 


Keywords: