BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yıldız Nur AKYER , Ömer Murat KARABAYIR , Serhat ALTIOK
HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYON FARKINDALIKLARI VE SPORDA SOSYAL BÜTÜNLEŞME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
İnsan sosyal bir varlık olduğundan diğer insanlarla bir arada yaşamaya, çeşitli ilişkiler kurmaya ve sosyalleşmeye ihtiyaç duyar. Boş vakit olarak tabir ettiğimiz rekreasyon alanlarında insanlar farklı etkinlikler yaparak sosyalleşmektedir. Rekreasyon ise insanın özel yaşantısını canlandırması, renk katması ve farklı etkinliklerde bulunarak monotonlaşmış yaşantıdan uzaklaştığı ve kişinin kendisini ruhsal ve fiziksel yenilemesi olarak tanımlanmaktadır. Rekreasyon faaliyetleri kimi zaman bir spor, kimi zaman basit uygulamalarıyla bir eğitsel oyun, kimi zaman bir tiyatro, kimi zaman da insanın yaratıcılığına dayanan farklı bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faaliyetlerin dans yönü ise karşımıza halk oyunlarını çıkarmaktadır. Halk oyunları, kökeni din ve kültür ile ilgili olan, müzik eşliğindeki kişi veya kişilerin bir arada bulunmasıyla ortaya konulan kendine özgü hareketler bütünüdür. Aynı zamanda, toplum tarafından kabul gören öğrenilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir rekreatif faaliyet olarak kendini göstermektedir. Halk oyunları toplumun ortak kültürel özelliklerini ve geçmişini yansıtmasıyla insanlar arasında daha kolay bağlar kurulmasına yardımcı olarak sosyal bütünleşmenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Sosyal bütünleşme açısından halk oyunlarının önemli özelliklerinden biri gruptaki bireylerin topluluğun bir parçası olduğunu kabul ederek, grup içerisinde birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği görülmektedir. Bu projede ise bu temelden hareketle halk oyunlarının rekreatif bir faaliyet olarak sosyal bütünleşmedeki rolüne dikkat çekerek üniversite öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilecek halk oyunu çalışmalarının, öğrencilerin rekreasyon farkındalıkları ve sosyal bütünleşmeleri üzerinde etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nicel yaklaşıma dayalı olarak ön test-son test kontrol grupsuz yarı deneysel desen olarak gerçekleştirilecek olan bu araştırmanın katılımcıları üniversitede öğrenim gören 17-28 yaş aralığındaki öğrencilerden oluşacaktır. Araştırmaya katılacak üniversite öğrencilerine Zeybek, Horon, Halay, Teke, Kaşık, Bar, Kafkas ve Hora türü altında yer alan yörelerden hikâyeleri ve oyun canlılıkları göz önünde bulundurularak seçilen farklı oyunlar uygulamalı bir şekilde öğretilecektir. Sekiz hafta boyunca, haftada iki gün ve günde 2-2,5 saat süreyle yürütülmesi planlanan çalışmaların öncesinde ve sonrasında rekreasyon farkındalık ve sporda sosyal bütünleşme ölçekleri uygulanacaktır. Bu teste ilişkin ön ve son test verileri, normallik varsayımlarının test edilmesine dayalı olarak belirlenen istatistik testleriyle bir nicel veri analiz programı üzerinden çözümlenecektir. Elde edilen bulgular doğrultusunda üniversite öğrencilerine, araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Rekreasyon Farkındalığı, Sosyal Bütünleşme, Üniversite Öğrencileri 


Keywords: