BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Doğan IŞILDAR, Hakan ACAR
İP ATLAMA EGZERSİZLERİNİN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışma 10-12 yaş grubu çocuklarda ip atlama egzersizlerinin fiziksel uygunluk düzeylerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Van ilinde öğrenim gören 10-12 yaş arasında (n=60) kadın ve (n=60) erkek toplam (n=120) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar tesadüfi kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubuna haftada 3 gün ve günde 2x5 dakika süreyle toplam 10 dakika ip atlama programı uygulanmıştır. Kontrol grubu ise sadece beden eğitimi derslerine katılmışlardır. Çalışmanın başlangıcında ve 12 haftanın sonunda tüm öğrencilere fitnessgram test bataryasında yer alan ölçümlerden; Mekik testi (curl up), gövde kaldırma (trunk lift test), otur uzan (sit and reach test), bükülü kol asılma (flexed arm hang test), Şınav (Push-Up) testleri uygulanmış ve elde edilen veriler kaydedilmiştir. Veriler Statistical Package for Social Sciences for Windows (SPSS 21.0) istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde araştırma grubunun özelliklerinin tanımlanması için betimsel istatistik analizi (ortalama, standart sapma, frekans%) yapılmıştır. Kontrol ve deney gurubunun ön test ve son test ölçümlerinin değerlendirilmesinde bağımlı gruplarda t-testi, gruplar arası karşılaştırmaların ön test ve son test verileri ise bağımsız gruplar t-testi ile belirlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda t testi (Independent-Sample t test) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Elde edilen verilere göre; kontrol grubunun ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında mekik ve bükülü kol ölçümleri anlamlı fark olmadığı (p>0.05), şınav, esneklik sağ ve esneklik sol, gövde kaldırma testlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Deney grubunda ise şınav, mekik, gövde kaldırma, esneklik sağ ve esneklik, bükülü kol testlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Ancak son test verilerine göre kontrol ve deney grubu ölçüm ortalamaları karşılaştırıldığında sadece şınav, mekik ve esneklik sağ ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak elde edilen verilere göre ip atlama egzersizlerinin bazı parametrelere olumlu etki ettiği söylenebilir. ORCID NO: 0000-0002-6390-7932

Anahtar Kelimeler: İp Atlama, Fiziksel Uygunluk, Egzersiz 


Keywords: