BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre AYDOĞAN, Aytekin SOYKAN
KARATE SPORCULARININ İKİ FARKLI DÜZLEMDE UYGULADIĞI AKTİVASYON SONRASI POTANSİYASYON ÇALIŞMALARININ HEDEFE YÖNELİK HAREKET SÜRATİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, kızak itiş ve back squat hareketlerinden sonra aktivasyon sonrası potansiyasyonun (ASP), karate sporcularının kumite müsabakalarında en sık kullandığı yumruk tekniklerden biri olan Kizami Zuki (KZ) vuruşundaki hareket süratine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve yöntem: Araştırmaya yaş ortalaması 20±2,00 yaş, ortalama spor yaşı 11±2,00 yıl, kilo ortalaması 74±11,30 kg, boy ortalaması 175±5,60 cm olan toplam 12 lisanslı elit erkek karate sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Sporculara birinci test gününde antropometrik ölçümlerin yanı sıra hareket sürati ön testi ve 1 TM belirleyici back squat testi yapılmıştır. Sporcular ikinci test gününde, 3 tekrar %85 1 TM back squat hareketini takiben dominant gardlarında 4, 8 ve 12. dakikalarda 5’ er tekrar kizami zuki vuruşu gerçekleştirmişlerdir. Üçüncü test gününde sporcular, vücut ağırlıklarının %75’ i ile 15 m kızak itiş egzersizini takiben dominant gardlarında 4, 8 ve 12. dakikalarda 5’ er tekrar kizami zuki vuruşu gerçekleştirmişlerdir. Verilerin analizinde Jamovi versiyon 2.3 kullanılmıştır. Bulgular: Hareket süresi ölçümlerinin egzersiz gruplarına göre ikili karşılaştırmalarında, kızak itiş hareketi sonrası, hareket süresindeki azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,001). Back squat egzersizi sonrası hareket süresinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05). Kızak itiş egzersizi sonrası hareket süresi ön teste göre 4.dk, 8.dk ve 12.dk’ de azaldığı belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Yatay düzlemde yapılacak kuvvet egzersizlerinin KZ vuruşu için ASP potansiyeli oluşturup sporcunun müsabaka ve antrenman performansına olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-8084-7310

Anahtar Kelimeler: Karate, kızak itiş, squat, aktivasyon sonrası potansiyason, kuvvet, düzlem 


Keywords: