BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ramazan ERDOĞAN, Muzaffer SELÇUK, Ahmethan YILDIRAK
KUŞAK SINAVINA KATILAN JUDOCULARIN ISINMA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Sporsal faaliyetlere katılım sağlık açısından olumlu sonuçlar ortaya konulurken, genel olarak spor branşında üst düzey sporcuların sıklıkla karşılaştıkları sakatlıkların önlenmesi için programlara yer verilmesi gereklidir. Bu sakatlıkların önlenmesi için etkili bir ısınma programı uygulanmasının yanında sporcuların ısınma bilgi düzeyleri de önemlidir. Bu araştırmada kuşak sınavına katılan sporcuların ısınma bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde judo branşında lisanslı ve kuşak sınavına katılan 95 (34 Kadın, 61 Erkek) elit gönüllü sporcu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile sporcuların ısınma alışkanlıklarını belirleyen “Sporcu Isınma Alışkanlığı Bilgi Formu” ölçek formu kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; sporcuların ısınma alışkanlığı bilgi düzeylerinin puan ortalamasının 73,80±10,52 ile iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sporcuların sportif düzeyi, yaş, boy, vücut ağırlığı, sporcu yılı ve haftalık fiziksel aktivite durumu ile ısınma bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu (p<0,05), cinsiyet ve gelir durumu arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Araştırma grubunda yer alan profesyonel sporcuların amatör sporculara göre, spor yılı 10 yıl ve üzerinde olan sporcuların diğer gruplarda yer alan sporculara göre ve gelir durumu iyi düzeyde olan sporcuların diğer gruplarda yer alan sporculara göre ısınma bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; sporcuların ısınma bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu, kadın sporcuların erkek sporculara, profesyonel sporcuların amatör sporculara göre ısınma bilgi düzeyi puan ortalamalarının daha yüksek olduğu, görülmüştür. ORCID NO: 0000-0001-5337-942X

Anahtar Kelimeler: Isınma Bilgi Düzeyi, Judo, Isınma Alışkanlıkları 


Keywords: