BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nehir DEVRİM
MEDYA OKURYAZARLIĞI VE SPOR
 
Bu çalışmanın amacı spor medyasını eleştirel medya okuryazarlığı perspektifiyle ele alarak spor medyasının toplum ve medya ile ilişkilerini incelemektedir. Spor, medya ve toplum arasındaki sürekli etkileşime odaklanılarak, sporun toplumsal değerleri nasıl yansıttığı ve medya aracılığıyla nasıl inşa edildiği anlatılmaktadır. Küresel kapitalizmin sporu nasıl etkilediği ve sporun ekonomik, politik ve toplumsal konularla nasıl iç içe geçtiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca spor medyasının anlam inşası süreçlerini incelerken dilbilimsel, semiyotik ve iletişimsel teorileri kullanılmaktadır. Medya okuryazarlığı ve eleştirel medya okuryazarlığı kavramları da ele alınarak spor medyasının tüketici ve üretici tarafından nasıl anlaşılması gerektiği tartışılmaktadır. Medya okuryazarlığı, spor medyasının içeriklerini doğru bir şekilde anlamayı ve değerlendirmeyi hedeflerken, eleştirel medya okuryazarlığı ise medyanın sahiplik yapısı, ideolojisi ve sınıf yapısını sorgulamayı ve medyanın gücünü eleştirel bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Spor medyasının içeriklerinin oluşturulma süreçlerindeki ideolojik, ekonomik ve siyasi etkileri incelenirken, spor medyasının propagandayla nasıl ilişkilendirilebileceği ve medya ile spor arasındaki karmaşık ilişkinin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Sonuç olarak, spor medyasının içeriği, yalnızca spor etkinlikleriyle sınırlı değildir; aynı zamanda toplumsal cinsiyet normları, milliyetçilik, sınıfsal farklılıklar, ideolojiler ve politik kararlar gibi toplumsal konuları da yansıtmaktadır. Bu nedenle, spor medyasının içeriğini anlayabilmek için sosyolojik bir bakış açısı ve eleştirel okuryazarlık becerileri gerekmektedir. Bu çalışma, spor medyasının anlamını ve etkisini eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlayarak, spor medyasının toplum ve medya içindeki rolünü daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. ORCID NO: 0000-0001-7753-5482

Anahtar Kelimeler: spor medyası, medya okuryazarlığı, spor ve medya, spor, okuryazarlık 


Keywords: