BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan CİVELEK
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FİZİKSEL AKTİVİTEYE İLİŞKİN YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
 
Çalışmada 2018-2023 yılları arasında okul öncesi dönemde fiziksel aktiviteye ilişkin yapılan lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bibliyometrik analiz yöntemine uygun olarak tasarlanan araştırmada 26 farklı anahtar kelimeyle tezler taranmış ve 15.413 teze ulaşılmıştır. Bu bağlamda tüm tezler incelenmiş ve bu tezler arasından 28 tezin çalışma grubuna alınma kriterlerini sağladığı görülmüştür. İlgili tezler yıl, tür, gerçekleştirildiği anabilim dalı, araştırma deseni, çalışma grubu, çalışma alanları ve en sık kullanılan anahtar kelimeler bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre ilgili çalışmaların tamamı incelendiğinde fiziksel aktiviteye yönelik olarak daha çok ilköğretim ve daha üzeri kademelerde çalışmaların bulunduğu, okul öncesi dönemde doğrudan fiziksel aktiviteye yönelik yapılan çalışmaların ise sayıca sınırlı olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda tezlerin çoğunun 2019 yılında gerçekleştirildiği ve çoğunlukla yüksek lisans tezlerinden oluştuğu belirlenmiştir. İncelenen tezlerin çoğunun beden eğitimi ve spor anabilim dalında yapıldığı ve tezlerde daha çok hareket eğitimine yönelik etkinliklerin motor gelişim üzerindeki etkisinin incelendiği ortaya konulmuştur. Tezlerin daha çok deneysel desen modeline göre tasarlandığı ve bu modelde ise çoğunlukla öntest-sontest kontrol gruplu modele yer verildiği gözlemlenmiştir. İlgili tezler çoğunlukla okul öncesi dönem çocuklarıyla gerçekleştirilmiş, daha çok ise 5-6 yaş grubu çocuklarla çalışılmıştır. Çalışmanın bir diğer sonucuna göre tezlerde en sık kullanılan anahtar kelimelere bakıldığında hareket eğitimi, okul öncesi eğitim ve motor gelişim kelimelerine yer verildiği belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında araştırma kapsamında çeşitli öneriler sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-2652-9282

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Hareketlilik, Bibliyografik Çalışma 


Keywords: