BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osman TURNA, Rüçhan İRİ
PUBERTE ÖNCESİ ACEMİ BADMİNTONCULARDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ NÖROMÜSKÜLER ANTRENMANIN ATLETİK PERFORMANS VE BADMİNTON BECERİSİNE ETKİSİ
 
Giriş ve Amaç: Badmintonda başarılı performans büyük ölçüde sporcunun kuvvet, güç, hız, çeviklik ve dayanıklılık gibi biyomotor ve teknik beceri düzeyine bağlıdır. Bu değişkenlerin gelişimi de uzun bir süreç gerektirdiğinden erken yaşlardan itibaren uygulanacak spesifik eğitim uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Son zamanların popüler yöntemi olan bütünleştirici nöromüsküler antrenmanın (BNA) yaralanma önleme üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, BNA’nın farklı spor dallarında genç popülasyondaki farklı performans etkileri de ortaya konmuştur. Ancak, bu metodun puberte öncesi badminton sporcularında performans ve beceri üzerindeki etkisini araştıran hiçbir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, puberte öncesi acemi badmintoncularda BNA’nın atletik performans ve badminton becerisi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metot: Mevcut çalışmaya 9-11 yaş aralığında 44 badminton sporcusu katılmıştır. Sporcular rastgele yöntemle ÇG (yaş: 9.73 ± 0.70 yıl; boy uzunluğu: 133.59 ± 4.40 cm ve vücut ağırlığı: 30.74 ± 4.82 kg) ve KG (yaş: 9.73 ± 0.70 yıl; boy uzunluğu: 133.68 ± 4.55 cm ve vücut ağırlığı: 31.10 ± 3.70 kg) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. ÇG haftada 3 seans ve 8 hafta süresince ortalama 20 dk BNA uygularken, KG ise aynı süre zarfında rutin antrenman uygulamasını gerçekleştirmiştir. Ardından tüm sporcular geri kalan sürede normal badminton antrenmanına devam etmişlerdir. Antrenman öncesi ve sonrası tüm katılımcılara el kavrama kuvveti, dikey patlayıcı güç, 10 m sürat, badmintona özgü yanal çeviklik, 30 sn şınav ve mekik, 20 m mekik koşusu ve forehand ve backhand servis beceri testleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizler için 2x2 tekrarlanan ölçümler karışık desen varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca, çıkarımsal veriler (yüzde değişim) için büyüklüğe dayalı karşılaştırmalar yapılmıştır. Bulgular: İki yönlü tekrarlanan ölçümler karışık desen ANOVA, GrupxZaman etkileşimi açısından tüm deneysel değişkenlerde anlamlı farklılıklar ortaya çıkarmıştır (p<0.05). Buna göre; tüm performans ve beceri değişkenlerinde başlangıçta grupların birbirine benzer ortalama değerlere sahip olduğu, 8 haftalık antrenman uygulamalarından sonra her iki grubun da ortalamalarını geliştirdiği, ancak KG’ye oranla ÇG sporcularında daha büyük yüzdesel değişimlerin olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuçlarımız, 9–11 yaş acemi badmintoncularda haftada 3 seanstan oluşan 8 haftalık tüm alt bileşenli BNA uygulamasının aynı süre zarfındaki klasik antrenman uygulamasına kıyasla performans ve beceri nitelikleri üzerinde daha fazla olumlu etkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Antrenör ve sporculara yaş ve gelişim dönemine uygun BNA’yı rutin antrenman programına eklemeleri önerilir. ORCID NO: 0000-0001-9052-4681

Anahtar Kelimeler: Badminton, Bütünleştirici nöromüsküler antrenman, Performans, Beceri. 


Keywords: