BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilara İNCE, Ziya BAHADIR, Duhancan İCİK
REKREASYON KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN YOLUYLA STRESLE BAŞ ETME İNANCININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırma, rekreasyon kulübü öğrencilerinin boş zaman yoluyla stresle baş etme inancını inceleyerek literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören ve rekreasyon kulübüne kayıtlı 120 erkek ve 128 kız olmak üzere toplam 248 gönüllü öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara kişisel bilgi formu ile birlikte, rekreasyon kulübü katılımcılarının stresle baş etme düzeylerini ölçmek amacıyla Boş zaman yoluyla stresle baş etme ölçeği (BZSBSÖ) uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, normallik dağılımı, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bulgulara göre; “ Cinsiyet”, “Yaş”, “Sınıfınız”, “Boş zaman Aralığı”, “Genel Ağırlıklı Not ortalaması” değişkenleri boş zaman yoluyla stresle baş etme ölçeğine göre incelendiğinde Boş zaman partnerliği, geçici baş etme, ruh halini iyileştirme alt boyutlarında “Cinsiyet” ve “ Sınıf”, “Yaş” değişkeni açısından anlamlı farklılık tespit edilmezken, “boş zaman aralığı” ve “Genel Ağırlıklı not ortalaması” değişkeni açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Rekreasyon kulübü öğrencilerinin boş zaman yoluyla stresle baş etme inancı, boş zaman aralığı ve genel ağırlıklı not ortalaması değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle, boş zamanları daha fazla olan öğrenciler, boş zamanlarını stresle baş etmek için daha etkili bir şekilde kullanmaktadırlar. Ayrıca, genel ağırlıklı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, boş zaman yoluyla stresle baş etme konusunda daha olumlu bir inanca sahiptirler. boş zaman etkinliklerinin stresle baş etmede önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Rekreasyon kulübü öğrencileri gibi gençlerin, boş zaman etkinliklerine katılımlarını teşvik etmek, stresle baş etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. ORCID NO: 0000-0001-6157-2967

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon Kulübü, Rekreasyon, Stresle baş etme 


Keywords: