BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak Oğulcan YILDIRIM
SİGARA KULLANIMININ NESFATİN-1 DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Nesfatin-1, besin tüketimini düzenleyen ve vücut kitle indexi ile ilişkili bulunan yeni bir anoreksojenik adipositokindir. Nesfatin-1’in vücutta ne şekilde etkili olduğu yeterince incelenmemiştir. Nesfatin-1’in metabolik hastalıklar, insülin rezistansı ve enflamasyondaki rolü tam olarak anlaşılması durumunda başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere birçok hastalığın tedavisine katkı sağlayabilir Sigara içme, özellikle nedenleri açısından önemli bir ruhsal-toplumsal sorundur. Toplumsal, kültürel ve ekonomik etmenler nedeniyle nikotin bağımlılığı sık gelişmektedir. Nikotinin aynı zamanda ruhsal açıdan uyarıcı nitelik taşıyan bir madde olması, duygu durumunu olumlu yönde değiştiren, rahatlatıcı etkisinin olması, bir yanda kullanımını artırmakta, diğer yandan sigaranın yarattığı sonuçlara duyarsızlık yaratmakta, bırakma çabalarını azaltmaktadır. Sigara kullanımının Nesfatin-1 üzerine etkisiyle ilgili eldeki veriler çok sınırlıdır. Yapılan bir çalışmada sigara içen kadınlarda Nesfatin-1 düzeyi düşük bulunmuştur. Bu amaçla sigara kullanan ve kullanmayan kişilerde Nesfatin-1 düzeylerini değerlendirmek için bu çalışma planlanmıştır. Araştırmaya sigara içen (n=35) ve sigara içmeyen (n=35) toplam 70 kişi dahil edildi. Katılımcıların cinsiyet, yaş, boy kilo, beden kitle indeksi ve nesfatin-1 düzeyleri ölçüldü ve karşılaştırıldı. Serum Nesfatin-1 düzeyleri sigara içenlerde (13,73± 3,11) sigara içmeyenlere e göre (8,63 ± 0,91) göre önemli ölçüde daha yüksekti (t=-9,315, p<0,01). Sigara içen ve içmeyen grupta diğer parametreler arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Sigara içeren kişilerde sigara içmeyenlere göre serum Nesfatin -1 değerleri yüksektir. Bu Nesfatin-1 ve sigara arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Sigaranın hangi mekanizma ile nesfatin-1 seviyesinde artmaya neden olduğunu açıklayabilmek için daha çok araştırmaya gerek vardır. ORCID NO: 0000-0003-3448-6187

Anahtar Kelimeler: Sigara, Nesfatin, Beslenme 


Keywords: