BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra GÜRBÜZ YÖRÜK
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH UYGULAMASI (ÇÜNGÜŞ ÖRNEĞİ)
 
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sözlü Tarih Uygulaması (Çüngüş Örneği) adlı çalışmanın temel amacı; sosyal bilgiler dersinde Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine ait olan sözlü tarih çalışması gerçekleştirilerek ilçedeki olağan devam eden hayatın genel değişim ve süreklilik yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırma 2021 yılında gerçekleştirilmiştir Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır İli Çüngüş ilçesinde ikamet eden 65 yaş üstü 12 kişi oluşturmaktadır. 65 yaş üstü kişiler nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında yaşlı nüfus olduğu için bu yaş grubu seçilmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda yedi alt kategoride sorular yer almaktadır. Bu alt kategoriler genel tanıma; eğitim hayatı; boş zaman, eğlenme-dinlenme, tatil; yakın çevre, mahalle, arkadaşlık, akrabalar, komşular; ulaşım,iletişim, teknoloji; sağlık; ekonomi; gelenek ve görenekler başlıklarından oluşmaktadır. Bu sorulardan oluşan görüşme, 2021 Mart-Haziran ayında katılımcıların tercih ettikleri ortamlarda sohbet havası içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu sohbet çeşitli imkanlar dahilinde mevcut bulunan ses ve görüntü kayıt cihazları ile kaydedilmiştir. Çalışma sonucunda Diyarbakır Çüngüş ilinde zamana bağlı olarak hem kültürel hem de teknolojik konularda bir değişim yaşandığı ama bazı noktalarda ise devamlılığın görüldüğü söylenebilir. Örneğin gündelik yaşamda insanların hayatını sürdürebilmeleri için yaptıkları birtakım gündelik işler geçmişten bu güne gelenekselliğini korurken diğer yanda teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için bir hayli değişikliği kabullendikleri görülmektedir. ORCID NO: 0000-0003-0765-5883

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sözlü Tarih, Ortaokul Öğrencileri, Çüngüş 


Keywords: