BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seda KOÇ, Ersin ESKİLER
SPOR EĞİTMENLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Spor ve egzersizle ilgili meslekleri nedeniyle, spor eğitmenleri genellikle fiziksel olarak aktif ve fit bireylerdir. Bununla birlikte, uzmanlık alanları, kişisel tercihler ve çalışma ortamı, spor eğitmenlerinin fiziksel aktivite seviyelerini belirler. Spor eğitmenlerinin günlük aktivitesi, işlerinin gereklilikleri, antrenman programları hazırlama, sporculara rehberlik etme ve egzersizleri gösterme gibi faktörler tarafından etkilenebilir. Bu araştırmada spor eğitmenlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin bazı demografik özelliklere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeliyle yürütülen araştırmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul’a bağlı spor tesislerinde spor eğitimi veren 61’i kadın 94’ü erkek toplam 155 spor eğitmeni katılım göstermiştir. Veriler, kişisel bilgi formu ve Uluslararası fiziksel aktivite anketi- kısa form (IPAQ) kullanılarak elde edilmiştir. Veriler normal dağılıma uygun olduğu için istatistiksel analizinde bağımsız gruplar t-testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde fiziksel aktivite düzeylerinin cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>.05). Ayrıca fiziksel aktivite düzeyleri ile yaş ve görev yapılan süre arasında anlamlı ilişki olmadığı bulunmuştur (p>.05). Sonuç olarak spor eğitmenlerinde cinsiyet, medeni durum, yaş ve görev yapılan sürenin fiziksel aktivite düzeyleri üzerinde belirleyici olmadığı ortaya konulmuştur. Öte yandan spor eğitmenlerinin çalıştıkları spor dallarına göre aktivite düzeyleri değişebilir. Bu nedenle literatüre katkılar sağlamak ve derinlemesine sonuçlar ulaşmak adına daha geniş örneklem grubu ve branşa göre fiziksel aktivite düzeyinin ortaya konulacağı araştırmaların yapılması önerilmektedir. ORCID NO: 0009-0000-1644-1589

Anahtar Kelimeler: spor, spor eğitmeni, fiziksel aktivite. 


Keywords: