BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Taha Buğra ŞENGEZER, Semra ÇETİN
SPORCULARDA HEDEF BAĞLILIĞI
 
Bireyin belirli bir hedefe ulaşma konusundaki kararlılığı ve azmini ifade eden bir kavram hedef bağlılığı olarak bilinir. Bu, bireyin belirli bir amaca odaklanması, bu amaca ulaşmak için gerekli adımları atması ve bu doğrultuda sürekli olarak çalışması anlamına gelir. Hedef bağlılığı, bireyin motive olma, direnç gösterme, zorlukları aşma ve belirli bir amaca ulaşmak için kararlılıkla çalışma yeteneğiyle ilgilidir. Hedef bağlılığı, sporcuların uzun vadeli hedeflere odaklanmalarını, zorluklarla karşılaştıklarında motivasyonlarını korumalarını ve hedeflerine ulaşmak için sürekli bir çaba göstermelerini içerir. Bu araştırmada sporcularda hedef bağlılığının farklı demografik özellikler açısından ortaya konulması amaçlanmıştır. Tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmaya Kocaeli ilinde spor hayatına devam eden 105’i kadın 86’sı erkek toplam 191 sporcu katılım göstermiştir. Veriler, kişisel bilgi formu ve Hollenbeck, Williams ve Klein (1989) tarafından 9 madde şeklinde geliştirilen, Klein, Wesson, Hollenbeck ve Wright (2001) tarafından 5 madde olarak revize edilen Şenel ve Yıldız (2016) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Hedef Bağlılığı” ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Normal dağılıma uygun verilerin analiz edilmesinde bağımsız gruplar t-testi ve Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgulara bakıldığında hedef bağlılığının cinsiyete ve milli olma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>.05). Ayrıca hedef bağlılığı ile yaş arasında anlamlı ilişki olduğu araştırma sonucunda ortaya konulmuştur (p<.05). Sporcuların hedef bağlılığını etkileyen etmenlerin daha derinlemesine araştırılması önerilmektedir. ORCID NO: 0009-0002-2840-1247

Anahtar Kelimeler: spor, sporcu, hedef bağlılığı. 


Keywords: