BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülse POLAT, Mikail TEL, Vedat ÇINAR, Kenan BOZBAY
TAEKWONDO SPORCULARINA UYGULANAN TABATA EGZERSİZLERİNİN PERFORMANSA BAĞLI BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Sporda başarılı bir performans sergileyebilmek için fiziksel uygunluk parametrelerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu fiziksel uygunluk parametreleri antrenmanların temelini oluşturduğundan bilimsel antrenman metotlarına dayalı antrenman planlaması gerekmektedir. Bu çalışmada taekwondo sporcularına uygulanan tabata egzersizlerinin performansa bağlı bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 11-13 yaş arası 20 erkek taekwondo sporcusu dahil edilmiştir. Sporcular, çift kör deney dizaynı kullanılarak taekwondo+tabata egzersiz grubu (deney=10) ve taekwondo grubu (kontrol=10) şeklinde rastgele 2 eşit gruba ayrılmıştır. Her iki gruba program başlangıcı (ön test) ve 8 hafta sonrası (son test) dikey sıçrama, durarak uzun atlama, sağ el kavrama, sol el kavrama, sağlık topu fırlatma, t-drill, 30 m sürat, 20 m mekik koşusu, 30 sn mekik ve 30 sn şınav testleri uygulamıştır. Elde edilen veriler, SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin normalliği test edilmiş olup gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Grup içi karşılaştırmada deney ve kontrol grubunda dikey sıçrama, durarak uzun atlama, sağ el kavrama, sol el kavrama, sağlık topu fırlatma, t-drill, 30 m sürat, 20 m mekik koşusu, 30 sn mekik ve 30 sn şınav testlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Gruplar arası ön test-son test değerleri arasındaki farkların karşılaştırmasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Deney ve kontrol grubunun fiziksel uygunluk parametrelerinde gelişme görülse de bu gelişmenin deney grubundaki tüm testlerde daha yüksek olduğu gözlenmiştir. "Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2209-A programı 2022 yılı 1. dönem araştırma projesi kapsamında 1919B012212569 proje numarası ile desteklenmiştir. Fırat Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Tarih: 23.03.2023 Sayı/Karar No: 05-25 ORCID NO: 0000-0003-2186-8872"

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Performans, Taekwondo, Tabata 


Keywords: