BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oktay İNALKAÇ, Gülten HERGÜNER
TEMEL HAREKET BECERİLERİNE YÖNELİK KAVRAMLARIN GELİŞİMİNE TÜRK HALK OYUNLARININ KATKISI
 
Araştırma, temel hareket becerilerine yönelik kavramların gelişimine Türk halk oyunlarının, katkısını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi; betimsel bir çalışma olup, kaynak tarama yöntemi ile ulaşılabilen bilimsel kaynaktan yararlanılmıştır. Araştırmanın önemi; Türk halk oyunlarında farklı yöre oyunlarının bireylerin temel hareket becerileri kavramları yoluyla hareket gelişimine katkı sağlaması yönüyle de araştırma önemli görülmektedir. Yöre oyunlarının öğretimi ve sahneye konulması aşamaları, temel hareket unsurunu oluşturan kavramlardan; vücut farkındalığı, alan farkındalığı, efor (çaba), hareket ilişkileri, yer değiştirme (lokomotor beceriler), dengeleme (non-lokomotor beceriler) ve nesne kontrol (manipülatif beceriler) gibi becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Türk halk oyunları öğretiminde; bireye hangi bacak ve kolunu (sağ-sol) kullanması gerektiği, oyunu sergilerken yön, genel ve özel alan farkındalığı kazandırılır. Oyunun hızlı-yavaş ve zamanlama olgusu, vücut ağırlığını oyunun özelliğine göre sağ veya sol ayağa transferi olgusu bireye kavratılır. Hareket ilişkilerini içeren kavramlar, oyunun tür ve sergilenişine göre; bireysel, grup veya aksesuar (nesne) kullanımı bireye kazandırılır. Yine yöre oyunlarının öğretimi ve sahneye konulması aşamasında; yürüme, koşma, yana kayma gibi hareketler bireyin yer değiştirme hareket becerilerinin (lokomotor hareket becerileri) gelişimine katkı sağlar. Bireyin etrafında dönüşü, salınımı, dinamik ve statik gibi denge gerektiren hareketler dengeleme hareket becerilerinin (non-lokomotor hareket becerileri) gelişimine katkı sağlar. Bireyin oyuna özgü aksesuarların kullanımını gerektiren hareketleri ise nesne kontrol hareket becerilerinin (manipülatif hareket becerileri) gelişimine katkı sağlar. Sonuç olarak; Türk halk oyunlarının temel hareket becerileri kavramlarının geliştirilmesine katkısı olduğu görülmüştür. ORCID NO: 0000-0002-7996-6304

Anahtar Kelimeler: Temel Hareket Kavramları, Türk Halk Oyunları, Gelişim 


Keywords: