BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mihraç KÖROĞLU
TENİS OYNAYAN BİREYLERİN ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı spor yapmak amacıyla tenis oynayan bireylerin öz yeterlilik düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, katılımcıları eğitim düzeyi, tenis eğitimi alıp almama durumları, tenis oynama süreleri, haftada tenis oynama süreleri ve tenis oynama nedenlerine göre incelenmesidir. Bu çalışma Batman ilinde tenis kulüplerinde tenis oynayan 166 gönüllü katılımcıyla yapılmıştır. Bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesi için katılımcılara Jerusalem ve Schwarzer tarafından geliştirilmiş genel öz yeterlilik ölçeği Google Forms üzerinden gönderilmiştir. Scholz ve ekibi (2002), 25 farklı dile çevrilen genel öz yeterlilik ölçeği ile ilgili verileri değerlendirdikleri bir çalışmada, ölçeğin yeterli güvenilirlik ve geçerlik değerlerine sahip olduğunu belirlemişlerdir. Veri analizi, katılımcıların doldurduğu ölçeklerden elde edilen verileri analiz etmek için istatistiksel programlar kullanılarak tanımlayıcı istatistikler, frekans tabloları, güvenilirlik analizi, normallik testleri ve fark testleri ile gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin normallik testindeki basıklık ve çarpıklık değerleri normal dağılımlarına bakılmış ve normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu ölçeğe ait verilerin analizi için parametrik testlerden T-testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Öz yeterlilik ölçeği güvenirlik analizlerinde kullanılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı α>0,70 olduğundan ölçek güvenilir olarak kabul edilmiştir. Çalışma sonucunda tenis oynayan katılımcıların öz yeterlilik düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, tenis eğitimi alıp almama, tenis oynama süresi, haftada tenis oynanan gün ve tenis oynama nedenlerine göre anlamlı bir fark göstermediği tespit edilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-6865-413X

Anahtar Kelimeler: Tenis, Spor, Öz yeterlilik 


Keywords: