BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda YILMAZ, Sevinç NAMLI
TEORİK Mİ? PRATİK Mİ? ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Spor kazanma ve kaybetme duyguları içeren bir unsurdur. Bu nedenle aktif spor yapan bireylerin bu iniş ve çıkışlı döngüde yoğun stres yaşamaları kaçınılmazdır. Stresin performans üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, sporcuların sağlam bir psikolojilerinin olması gereklidir. Yoğun stres altında olmak sadece sporcular için geçerli değildir. İş ve meslek kaygısı, sınavlar, geçim sıkıntısı gibi etkenler üniversite öğrencilerinin hemen hemen hepsini strese maruz bırakmaktadır. Bu nedenle tüm öğrencilerin sağlam bir psikolojide olması gerekir. Bu çalışmanın da amacı, yarışlar, seyirci baskısı gibi etkenleri sürekli karşı karşıya kalan spor bilimleri fakültesi öğrencileri ile psikoloji eğitimi alarak stresle başa çıkmada teknik bilgilere sahip olan psikoloji bölümü öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma tarzlarını incelemektir. Bu amaçla 68’i kadın, 71 erkek olmak üzere toplam 139 öğrenciye ölçek uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren verilerin analizinde Person korelasyon analizi, t- testi ve Anova analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularında Psikolojik Dayanıklılık ile Stresle Başa Çıkma alt boyutlarından Kendine Güven ve Sosyal Destek alt boyutları ile pozitif yönde, Çaresiz, Boyun Eğici Yaklaşım ve Stresle Başa Çıkma toplam puanı arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kadın katılımcıların psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının erkek katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,005). ORCID NO: 0000-0003-4832-3792

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Stres, Sporcu, Üniversite Öğrencisi 


Keywords: