BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Subinur EMİN
TÜRKİYE'DE GÖÇ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE GÖÇMEN, SIĞINMASI VE MÜLTECİ SORUNLARI
 
Asırlardır insanlar göç etmekte ve dış etmenlerden dolayı göç etmeye zorlanmaktadır. Son yıllarda meydana gelen savaş ve siyasi olaylar küreselleşmenin etkisi ile göç hareketliliğini daha da arttırmıştır. Bu konuda Türkiye bolca tecrübe ve deneyimlere sahiptir. Türkiye, tarih boyunca çeşitli sebeplerle önemli göç dalgalarına maruz kalmış bir ülkedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesiyle birlikte, Cumhuriyet döneminde de süregelen bu göçler, ülkenin coğrafi konumu ve sosyo-kültürel yapısının etkisiyle şekillenmiştir. Türkiye, hem göç alan hem de göç veren bir ülke olarak çeşitli dönemlerde farklı göç politikaları geliştirmiştir. Günümüzde Türkiye, milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bu göçmenler arasında sığınmacılar ve mülteciler de bulunmaktadır. Türkiye, uluslararası toplumun dikkatini çeken sığınmacı sorununu ele alırken, aynı zamanda kendi vatandaşlarının göç ve yerleşim ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştirmektedir. Türkiye'nin göç politikaları, sığınmacı, mülteci ve göçmen statülerini ayrı ayrı ele alarak çeşitlenmiştir. Ancak, bu politikaların uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlar da göz ardı edilemez. Özellikle sığınmacıların entegrasyonu, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim imkanları gibi alanlarda ortaya çıkan zorluklar, çözüm bekleyen önemli konular arasındadır. Bu çalışma, Türkiye'nin göç politikalarını derinlemesine inceleyerek, sığınmacı, mülteci ve göçmen sorunlarına odaklanacak ve çözüm önerileri sunacaktır. Türkiye'nin bu alandaki deneyimleri, uluslararası toplum için önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Mülteci, Sığınmacı ve Göç Politikası 


Keywords: