BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sebilegül ÇALIK, Serdar CEYHUN, Cemal ÖZMAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIM ENGELLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımının önündeki engellerin incelenmesidir. Araştırmaya, Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce hazırlık bölümünde öğrenim gören tesadüfi yöntem ile seçilmiş 18 – 23 yaş aralığındaki 102’si kadın ve 69’u erkek olmak üzere toplam 171 öğrenci katılmıştır. Veri toplama sürecinde iki kısımdan oluşan anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünü katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla hazırlanan ifadeleri içerirken anketin ikinci bölümü Alexandris ve Carrol (1997) tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirliği Karaküçük ve Gürbüz (2007) tarafından yapılan 27 maddelik ölçeğin kısa formu olan 18 madde ve 6 faktörlü Boş Zaman Engelleri Ölçeği’nden (Kısa Form) oluşmaktadır. Verilerin analizi ve değişkenler arası karşılaştırmalarda IBM SPSS Statistics 29.0.1.0 programından faydalanılmıştır. Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir durumu, rekreatif amaçlı spor yapma durumu, günlük boş zaman süresi ve sahip olunan boş zamanın yeterli olma durumu ile boş zaman engelleri puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Özellikle yaş değişkeninde ‘Zaman Eksikliği, Ulaşım Sorunu ve Arkadaş Eksikliği’ alt boyutlarında ve ölçek ortalama puanında; cinsiyet değişkeninde ise kadınların lehine ‘Zaman Eksikliği ve Tesis Yetersizliği’ alt boyutlarında ve ölçek ortalama puanında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ancak lisanslı spor yapma ve boş zaman değerlendirme biçimi ile boş zaman engelleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0.05). Sonuç olarak, öğrencilerin rekreatif etkinliklere katılımı cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, sahip olunan boş zaman süresi ve bu sürenin yeterli olma durumu gibi çeşitli faktörlerden etkilendiği görülmektedir. (Etik Kurul Raporu vardır – (Ankara Bilim Üniversitesi 2023/16 sayılı, 15.08.2023 tarihli ve izinleri alınmış). ORCID NO: 0000-0001-8110-6795, 0000-0003-0342-8099, 0000-0003-2812-1106)

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Rekreasyon, Boş Zaman, Boş Zaman Engelleri 


Keywords: