BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet İSLAM
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TURİZMİNE YÖNELİK ALGILARI
 
Spor turizmi ekonomik, sosyo-kültürel, dinamik ve önemli bir fenomen olarak görüldüğü belirtilebilir. Günümüzde turizm ve spor unsurlarını birleştiren bu sektörün birçok farklılıkta olan hedef gruplarına (kadın-erkek, yaşlı-çocuk, gençler, vb.) yönelik olarak birçok aktiviteler sunduğu görülmektedir. Dolayısıyla araştırmada Ordu Üniversitesi’nde öğenim gören öğrencilerin spor turizmine yönelik algılarının ortaya çıkarılması araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada Ordu Üniversitesi’ne bağlı Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 310 üniversite öğrencisi yer almıştır. Kesitsel nitelik taşıyan bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği (STYTÖ)” ile araştırmacının geliştirdiği “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, spor yapma yılı ile turizm tercih durumu ile ilgili bağımsız değişkenler bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan “Kardaş ve Sadık (2018)” de geliştirmiş olduğu “Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği (STYTÖ)”, toplam olarak 14 maddeden meydana gelen, 4 alt faktör bulunan ve ters maddesi olmayan bir ölçek olarak görülmektedir. Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, turizm tercih durumu değişkenlerinde pozitif yönde etkilenmeler tespit edilirken, spor yapma yılında ise anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca yapılan korelasyon matrisinde ölçek puanları arasında pozitif yönde ilişkiler ortaya çıkmıştır. Üniversite öğrencilerinin spor turizmine olan farkındalıkları artırılması sağlanabilir. Farklı alanlarda yapılacak çalışmaların çeşitlendirilmesi ile birlikte alana daha fazla katkı sağlanması önerildiği söylenebilir. ORCID NO: 0000-0001-6735-1583

Anahtar Kelimeler: Spor Turizmi, Öğrenci, Spor, Turizm 


Keywords: