BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail Hidayet POLAT, Sibel ARSLAN
ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SPOR VE OKULA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
 
Yapılan bu çalışma, Özel Eğitim Meslek Okulunda okuyan hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin okul sporlarına katılan 27 öğrenci ile katılmayan 43 öğrencinin “Spor” ve “Okul” ile ilgili metaforik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Kırıkkale ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören yaşları 15 ile 19 arasında değişen 70 zihin engelli öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin elde edilmesinde iki soruluk metaforik algı anketi formu kullanılmıştır. Bu anketin ilk sorusunda öğrencilerden kişisel bilgileri ile ilgili kısmı doldurmaları istenmiş, ikinci kısımda ise Spor ve Okula yönelik görüşlerini elde etmek amacıyla metaforik algıların ortaya çıkarılmasına yönelik sorular sorulmuştur. Veriler Microsoft Office Excel programı kullanılarak çözümlenmiştir. Okul sporlarına katılan 27 öğrenciden tamamının “Spor” ile ilgili cevapları olumludur. Katılmayan 43 öğrenciden yalnızca bir tanesinin spor ile ilgili düşüncesi olumsuzdur. Bu öğrencinin de fiziksel bir rahatsızlığı olduğu tespit edilmiştir. Okul sporlarına katılan öğrencilerin “Okul” ile ilgileri verdikleri cevaplara bakıldığında 27 öğrencinin dört tanesinin cevabı olumsuzken, okul sporlarına katılmayanlarda 43 öğrenciden üçünün cevabı olumsuzdur. Okulla ilgili olumsuz düşüncelerin çoğunu spor yapan öğrenciler vermiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde okul sporlarına katılan zihin engelli öğrencilerde sporla ilgili hiçbir olumsuz düşüncenin olmadığı görülmüştür. Sporun onlar için ne kadar önemli olduğu hayatlarındaki olumsuz durumları sporla olumlu hale getirebilecekleri, sporun hayatlarının her alanında olmasının onlar açısından son derece faydalı olduğu anlaşılmaktadır. "Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Kırıkkale Üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsünde yapılan yükseklisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-6805-5601"

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Metafor, Okul Sporları, Özel Eğitim, 


Keywords: