BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah Koçak, Hakkı ULUCAN
GENÇLİK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN GENÇLİK LİDERLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
 
Bu çalışmanın amacı; Gençlik Merkezlerinde çalışan Gençlik Liderlerinin örgütsel destek algılarının örgütsel bağlılık düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya İç Anadolu Bölgesinde yer alan 81 Gençlik Merkezinde aktif ve kadrolu olarak görev alan 205 Gençlik Liderinden 139 Gençlik Lideri katılmıştır. Çalışmada Gençlik Lideri hakkında bilgi toplamak için kişisel bilgi formu ‘’Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’’ ve ‘’Örgütsel Bağlılık Ölçeği’’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışanların ölçek düzeylerini belirleyen boyutlar arasındaki ilişkiler pearson korelasyon ve lineer regresyon analizleri aracılığıyla incelenmiştir. Çalışanların tanımlayıcı özelliklerine göre ölçek düzeylerindeki farklılaşmaların incelenmesinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve post hoc (Tukey, LSD) analizlerinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak; Gençlik Liderlerinin örgütsel destek algılarının yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Gençlik Liderlerinin; örgütsel destek algılarında yaş, cinsiyet, medeni durum, gençlik lideri olarak çalışma süresi değişkenlerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Örgütsel bağlılık düzeylerinde; yaş, cinsiyet, medeni durum değişkenlerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmezken, gençlik lideri olarak çalışma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Genel arasında pozitif orta, Örgütsel Destel ile Duygusal Bağlılık arasında pozitif yüksek, Örgütsel Destel ile Normatif Bağlılık arasında pozitif orta yönlü ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gençlik Merkezi, Gençlik Lider, Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık 


Keywords: