BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer YAYLI, Nebahat ELER
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE MESLEKİDOYUMLARININ İNCELENMESİ (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)
 
Bu araştırmanın amacı Trabzon ilinde özel eğitim okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin ve mesleki doyumlarının incelenmesidir. Bu araştırmaya Trabzon ilinde özel eğitim okullarında görev yapan 26 beden eğitimi ve spor öğretmenleri gönüllü olarak katıldı. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, İnce ve Şahin(2015) tarafından geliştirilen üç boyuttan oluşan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ile Kuzgun, Sevim ve Hamamcı(1999) tarafından geliştirilen iki boyuttan oluşan “Mesleki Doyum Ölçeği” ile elde edildi. Araştırmada toplanan verilerin analizi için SPSS 21 (IBM Statistics 21) paket programı kullanıldı. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistikler olan aritmetik ortalama, frekans, standart sapma ve yüzde değerleri hesaplandı ve gruplar arası karşılaştırmalarda ikili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalar için Kruskal Wallis testi kullanıldı. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik genel ortalaması 2,51 olarak belirlendi. Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri düşük düzeydedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri (genel ortalama puanı: 2,51), duygusal tükenme boyutu (2.08) ve duyarsızlaşma boyutu düşük (1,73), kişisel başarı boyutu (3.73) yüksek; mesleki doyum düzeyleri (genel ortalama puanı: 3,77), niteliklere uygunluk boyutu (puan: 3,88) ve gelişme isteği boyutu (3,66) düzeyleri yüksek olarak tespit edildi. Sonuç olarak özel eğitim okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyinin düşük, mesleki doyum düzeyinin yüksek olduğu görüldü. ORCID NO: 0000-0003-1449-4606

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Özel Eğitim, Mesleki Tükenmişlik, Mesleki Doyum 


Keywords: