BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İncinur HANİK SEVİM, Sema ALAY ÖZGÜL, Ünal KARLI
SPOR STADYUM ATMOSFERİ ÖLÇEĞİ (SSAÖ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Giriş ve Amaç: Spor stadyum atmosferi, seyircileri maça katılmaya teşvik etmekte ve atmosfer sonucu ortaya çıkan duygusal tepkiler, taraftarların etkinliklere anlam yüklemesine sebep olmaktadır (Uhrich ve Benkenstein, 2010). Bundan dolayı, spor işletmelerinin mali ve pazarlama amaçlarına ulaşmasında stadyum atmosferi önemli bir görev üstlenmektedir (Chen ve ark. 2013). Ancak ülkemizde stadyumların atmosferini araştıran çalışmalar henüz emekleme evresindedir. Bu sebeple stadyum atmosferini ölçen bir ölçek uyarlama ihtiyacı vardır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Chen ve ark. (2014) tarafından spor stadyumlarının atmosferik unsurlarını ölçmek için geliştirilen “Spor Stadyum Atmosferi (SSA) Ölçeği’nin” geçerlik ve güvenirliğinin Türk kültürü için sınamaktır. Ölçme aracı spor stadyumlarındaki atmosferi ölçme imkânı sunmaktadır. Yöntem: Araştırmaya tuttuğu futbol takımının stadında maç izlemiş 18 yaş ve üzeri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri taraftarı olan 438 kişi katılmıştır. Uç değer analizleri sonrası, 18-55 yaş arası 79 kadın (Xyaş=28.63±7.77) ve 216 erkek (%39) (Xyaş=28.33±7.77) olmak üzere toplam 295 (Xyaş=28.41±7.76) kişi araştırmaya dâhil edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için 1. Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), yakınsak geçerlik analizi (AVE-CR), ıraksaklık geçerlik analizi (ASV-MSV) ve test-tekrar test güvenirlik (Pearson korelasyon) analizi yapılmıştır. Bulgular: Ölçek için dört defa DFA yapılmıştır. 7 alt boyut 21 madde ile yapılan 4. tur DFA sonrası, yakınsak geçerlik ve ıraksak geçerlik ile ilgili bulgularına göre, Spor Stadyum Atmosferi Ölçeği’nin (kikare/sd=1.92, RMSEA=0.056, NNFI=0.94, CFI=0.96, SRMR=0.053; Eğlence boyutu AVE=0.46-CR=0.77, ASV=0.02-MSV=0.02, Elektronik Cihaz boyutu AVE=0.45–CR=0.76, ASV=0.23-MSV=0.13,Tesis boyutu AVE=0.59-CR=0.74, ASV=0.19-MSV=0.13, Takım Geleneği boyutu AVE=0.54-CR=0.70, ASV=0.23-MSV=0.19, Takım Başarısı Boyutu AVE=0.53-CR=0.77, ASV=0.27-MSV=0.37, Seyirci Tutkusu boyutu AVE=0.64-CR=0.84, ASV=0.26-MSV=0.37, Takım Rekabeti boyutu AVE=0.58-CR=0.80, ASV=0.12-MSV=0.06) 21 madde ve 7 alt boyutlu faktör yapısında olduğu bulunmuştur. Ölçeğin test- tekrar test güvenirliği için yapılan Pearson korelasyon testi sonucunda ölçeğin tümü için tutarlı neticeler verdiği ortaya konulmuştur. Sonuç: Sonuç olarak yapılan analiz bulguları Stadyum atmosferi ölçeğinin Türk kültüründe yapılacak çalışmalar için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. ORCID NO: 0000-0003-4270-9854

Anahtar Kelimeler: Spor Pazarlaması, Stadyum Atmosferi, Taraftar, Seyirci, Sporda Tüketici Davranışı 


Keywords: